Muhamed I. Mujakić
LOKALNA SAMOUPRAVA
U BOSNI I HERCEGOVINI

Autor:
mr. Muhamed I. Mujakić
Recenzenti:
dr. Zijad Hasić,
dr. Šukrija Bakšić,
mr. Miroslav Živanović.
Izdavač:
Udruženje Pravni institut u Bosni i Hercegovini
web: www.lawinstitute.ba
Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini
web: www.aubih.edu
Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
web: www.sogfbih.ba
Urednik:
mr. Alma Moćić-Mujakić
Lektor:
Tamara Čapelj
Tehnička obrada:
Nedim Karasalihović
Štampa:
Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo


CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
352(497.6)
MUJAKIĆ, Muhamed
Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini /
Muhamed I. Mujakić. – 2. izmijenjeno i dopunjeno
izd. – Sarajevo : ≠Udruženje ≠Pravni institut u
Bosni i Hercegovini, 2016. – 154 str. : ilustr. ;
24 cm
Bilješka o autoru: str. 155. – Bibliografija: str.
149-153.
ISBN 978-9958-0396-0-5
COBISS.BH-ID 21801222


Izdanje ove knjige pomogli su Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini,
Savez općina i gradova u FBIH, općina Konjic, općina Visoko, općina Novo Sarajevo i
općina Novi Grad Sarajevo.

Muhamed I. Mujakić
LOKALNA SAMOUPRAVA
U BOSNI I HERCEGOVINI
Drugo, izmjenjeno i dopunjeno izdanje

SADRŽAJ

Iz recenzija ………………………………………………………………………………………………………. 9
PREDGOVOR ……………………………………………………………………………………………… 11
1. UVODNA RAZMATRANJA…………………………………………………………………..13
1.1. Uvod ……………………………………………………………………………………………………13
1.2. Metodološki pristup …………………………………………………………………………..15
1.3. Predmet istraživanja…………………………………………………………………………… 16
2. PRAVNA PRIRODA LOKALNE SAMOUPRAVE……………………………….19
2.1. Razvoj lokalne samouprave ……………………………………………………………….19
2.2. Osnovne karakteristike lokalne samouprave ……………………………………21
2.3. Teorije o pravnoj prirodi lokalne samouprave
i praktični primjeri razvoja teorija………………………………………………………..21
2.4. Pojam lokalne samouprave…………………………………………………………………23
2.5. Oblici i sistemi lokalne samouprave…………………………………………………..25
2.6. Principi lokalne samouprave………………………………………………………………27
2.7. Tipovi lokalne samouprave…………………………………………………………………29
2.8. Dekoncentracija i decentalizacija ……………………………………………………..30
3. EVROPSKA POVELJA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
I LOKALNA SAMOUPRAVA U EVROPSKIM DRŽAVAMA…………….33
3.1. Uvodni dio ………………………………………………………………………………………….33
3.2. Sadržaj Evropske povelje o lokalnoj samoupravi………………………………35
3.3. Primjena Evropske povelje o lokalnoj samoupravi
u Bosni i Hercegovini………………………………………………………………………….38
3.4. Lokalna samouprava u evropskim državama
(Velika Britanija, Francuska, SR Njemačka i Slovenija)…………………..40
3.4.1. Lokalna samouprava u Velikoj Britaniji……………………………………….40
3.4.2. Lokalna samouprava u Francuskoj……………………………………………….44
3.4.3. Lokalna samouprava u Saveznoj Republici Njemačkoj ……………..47
3.4.4. Lokalna samouprava u Republici Sloveniji ………………………………….49
4. LOKALNA SAMOUPRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI………………….53
4.1. Historijski pregled lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini…………53
4.2. Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini ……………………………………..57

5. LOKALNA SAMOUPRAVA U ENTITETU
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE……………………………………………63
5.1. Uvodni dio …………………………………………………………………………………………..63
5.2. Nadležnosti jedinica lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine …………………………………………………………67
5.3. Organi općina i gradova kao jedinica
lokalne samouprave u Federaciji BiH………………………………………………..71
5.4 Finansijski aspekti lokalne samouprave u Federaciji BiH ………………… 75
5.5. Učešće građana u odlučivanju u jedinicama
lokalne samouprave u Federaciji BiH ……………………………………………….80
5.6. Zaštita prava na lokalnu samoupravu – praksa Ustavnog suda
Federacije BiH…………………………………………………………………………………….82
5.7. Grad Sarajevo ………………………………………………………………………………………84
5.8. Grad Mostar………………………………………………………………………………………..89
6. LOKALNA SAMOUPRAVA
U ENTITETU REPUBLIKA SRPSKA……………………………………………………93
6.1. Uvodni dio …………………………………………………………………………………………..93
6.2. Nadležnosti općina kao jedinica lokalne samouprave
u Republici Srpskoj…………………………………………………………………………….95
6.3. Organi jedinica lokalne samouprave u
Republici Srpskoj………………………………………………………………………………..98
6.4. Finansiranje i imovina jedinica lokalne samouprave
u Republici Srpskoj……………………………………………………………………………103
6.5. Učešće građana u odlučivanju u jedinicama
lokalne samouprave u Republici Srpskoj ………………………………………..105
6.6. Grad Banja Luka……………………………………………………………………………….107
7. LOKALNA SAMOUPRAVA U BRČKO DISTRIKTU BIH ……………….111
7.1. Uvodni dio …………………………………………………………………………………………111
7.2. Nadležnosti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine………………………….113
8. ORGANIZIRANJE OPĆINA I GRADOVA U BIH…………………………….117
8.1. Historija Saveza općina i gradova u BiH………………………………………….117
8.2. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine…………………118
8.3. Savez općina i gradova Republike Srpske………………………………………..121
9. KRITIČKI OSVRT NA PRAVNI OKVIR
LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI………………..125
10. ZAKLJUČAK………………………………………………………………………………………..137
11. LITERATURA……………………………………………………………………………………….149
BILJEŠKA O AUTORU………………………………………………………………………………155


NARUČI KNJIGU

Pravni institut u BiH

A.B. Šimića 3

71000 Sarajevo

Tel: +387 61 23 74 65

Tel: +387 61 34 89 26

Fax: +387 33 61 01 77

e-mail: info@lawinstitute.ba